1. Unkei Hiruzen    Itsuku

  2. Unkei Shikomei    Unkei Hiruzen

  3. Itsuku    Unkei Shikomei

  4. Seraphis    Itsuku

  5. Isaac LaBeff    Seraphis